88 CANNATEK


เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจากการริเริ่มของกลุ่มนักธุรกิจ ของประเทศจํานวน 17 ท่านภายใต้การบริหารงานโดยคุณ พรประสิทธิ์ สีบุญเรือง เพื่อที่จะเข้าพัฒนาและทําการลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของ ประเทศอันได้แก่

กัญชง ( HEMP) เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

กัญชา (CANNABIS ) เพื่อการแพทย์ข้อมูลเพิ่มเติมพันธมิตรที่บริษัท

ได้ร่วมลงทุน

88 แคนนาเทค ได้เล็งเห็นถึงข้อเด่นของประเทศไทยในการที่จะสามารถ พัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการชั้นนําในอุตสาหกรรมนี้ในระดับโลก จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีจาก พันธมิตรต่างประเทศที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ ความพร้อมในด้านการลงทุน ความร่วมมือในการเพาะปลูกร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ


ดูพันธมิตรของเรา

แผนการดําเนินงาน

ของบริษัท

บริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ทั้ง 2 ชนิด กัญชง ( HEMP) และกัญชา (CANNABIS ) จะเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเกษตรแปรรูป การใช้เทคโนโลยี และการวิจัยจากกัญชง ( HEMP) และกัญชา (CANNABIS ) มาใช้เป็นสมุนไพรในทาง การแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจและ การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และประเทศไทยในอนาคตอันใกล้


ดูแผนการดำเนินงาน

ข่าวสารทั่วไป