เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว

เริ่มประกาศออกมาหลายประเภทผลิตภัณฑ์แล้วที่อนุญาตให้ใส่ส่วนประกอบของ"สารสกัดกัญชา" ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารกัญชา"  ต้องมีส่วนประกอบของ"สารสกัดแคนนาบิไดออล”  หรือ"สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง"ไม่เกินกี่เปอร์เซนต์ 

 

โดยเมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล เป็นส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 


ข้อ 1 ให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 

 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “สารสกัดแคนนาบิไดออล” หมายความว่า สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD ) เป็นส่วนประกอบซึ่งสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก 


ข้อ 3 สารสกัดแคนนาบิไดออล ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐาน ดังนี้


 (1) มีปริมาณสารแคนนาบิไดออล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก 

 

(2) มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก 

 

(3) อาจมีหรือผสมกับวัตถุอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อช่วยในกระบวนการผลิต


(4) สารพิษตกค้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง 


(5) สารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหาร ที่มีสารปนเปื้อน

 

(6) จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 

เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว


เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว

เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/480997?adz=


ข่าวสารแนะนำ