ประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง​ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ฉบับ

ประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง​ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ฉบับ


วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 


ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมกรุณาตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม​ ภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564(จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online 300 ท่าน) ประชุมระบบ Online เท่านั้น


Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/F4KV4WSXYpsLu92H9 


Link เอกสารประกอบการประชุม : https://drive.google.com/drive/folders/1yWuL2VXD-5iy6oFMGflDjQ3C5WA5vall?usp=sharing 

ข่าวสารแนะนำ