ปี 65 ขอ “ปลูกกัญชา” ง่ายกว่าเดิมชาวบ้านธรรมดา ปลูกได้เกิน 6 ต้น

ข่าวดีสายเขียว ปี 65 อาจขอปลูกกัญชาง่ายขึ้น ชาวบ้านธรรมดา มีสิทธิ์ปลูกได้เกิน 6 ต้น ตามนโยบาย การพัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน ของกระทรวงสาธารณสุข

 

ปัจจุบันการปลูก “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4 ตำรับ ได้แก่ ศุขไสยาศน์ แก้ลมแก้เส้น ทำลายพระสุเมรุ และน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) โดยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 193 แห่ง มีแหล่งปลูกกัญชาแปลงใหญ่ 6 แห่ง


ทั้งนี้ทำให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชา 441,392 ราย มีการกระจายยากัญชาสู่คลินิกกัญชาฯ 691 แห่งทั่วประเทศ คาดว่าสามารถสร้างรายได้หมนุเวียนให้กับเกษตรกรกว่า 48 ล้านบาท และช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้ายาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท/ปี


ขณะเดียวกัน การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไปจนถึงพัฒนาให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ผ่านมามีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ ไปจนถึงการอนุญาตให้ประชาชนผลิต และนำไปใช้เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่ามีผลดำเนินการทำให้มูลค่าของสินค้าที่เกี่ยวข้องพุ่งสูงถึงกว่า 7,000 ล้านบาท


สำหรับปี 2565 กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพัฒนากัญชา กัญชง กระท่อม สู่นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ปลูกกัญชา ให้มีวัตถุดิบมาตรฐาน พัฒนาต้นแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์และการตลาด


อ่านต่อที่ : https://www.thaiquote.org/content/245590?fbclid=IwAR0hM7kBwL8yeDwPfFF_rZk1PvYW1kso7eIqgxrdUaDAW9ts8DHM4Tp7Wv8

ข่าวสารแนะนำ