สรุปประมวลกฎหมายยาเสพติด ฉบับใหม่ EP 2 : กัญชาไม่อยู่ในบัญชียาเสพติด

ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 ว่าด้วยประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ต้นเดือนธันวานี้

.

ประเด็นที่ 2 ที่สำคัญในประมวลฯ ฉบับนี้คือ กัญชา ไม่ได้อยู่ในชื่อบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ในประมวลฯ ซึ่งให้คำนิยามยาเสพติด ว่า "ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น พืชฝิ่น" ซึ่งต่างจาก พรบ. ยาเสพติดปี 2522 ที่ใส่ชื่อ เช่น กัญชา พืชกระท่อม

.

แต่ไม่ได้หมายความว่ากัญชาเสรีหรือหลุดออกจากบัญชีแล้วนะครับ เพราะ การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. ประกาศกำหนด ซึ่งก็จะต้องไปประกาศกันอีกทีและคิดว่า คงประกาศกัญชาอยู่ใบบัญชียาเสพติดประเภท 5 ดังเดิมในรอบนี้

.

แต่การไม่ใส่ชื่อกัญชาในประมวลกฎหมายนั้นแท้จริงแล้วมีนัยยะที่สำคัญมาก เพราะถ้าเราจะมีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด หรือมีการทำพรบ. กัญชาแยกอีกฉบับ แยกการควบคุม หรือจะทำกฎหมายอะไรต่างๆ ในอนาคต นั้นจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากเพียงแค่อาศัยประกาศของรัฐมนตรี และออกกฎกระทรวงมารองรับ โดยที่ไม่ต้องมาแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

.

ส่งผลให้การลบชื่อกัญชา ออกจากบัญชี ยส.5 ในประมวลฯครั้งนี้นั้นมีนัยยะทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคต และความหวังในการแก้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายกัญชาในแบบที่เราอยากให้เป็นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในอนาคต

.

ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับเต็ม : https://bit.ly/31W6KbV


#กัญชาชน #Highland

ข่าวสารแนะนำ