สถานที่สกัดกึ่งอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์กัญชง กัญชา

ป็นหน่วยงานภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งได้จัดทำความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 มีเป้าหมายในการพัฒนายาแผนไทยและสารสกัดสมุนไพรระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Scale)  ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Industrial  Scale)  เพื่อการศึกษาศักยภาพและต้นทุนการผลิตสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ


ดูรายละเอียดบน Powerpoint : https://docs.google.com/presentation/d/1iPtSFsqDCP-4p7in9XFPtJUGjpmoSsvB/edit?usp=sharing&ouid=111225790729848124901&rtpof=true&sd=trueข่าวสารแนะนำ