แมลงและไรศัตรูกัญชาที่ส าคัญและ การใช้ยาปราบศัตรูพืชเหมาะกับ GAP

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1QN3dC1frWAkhJ0pkPDjJtSyTtK9wYupl/view?usp=sharing

ข่าวสารแนะนำ