‘ปกรณ์’ หนุน ‘อนุทิน’ กัญชาพ้นยาเสพติด แบบไม่มีข้อแม้ เปิดช่องใช้ทางการแพทย์-ศก.เต็มที่

‘ปกรณ์’ หนุน ‘อนุทิน’ กัญชาพ้นยาเสพติด แบบไม่มีข้อแม้ เปิดช่องใช้ทางการแพทย์-ศก.เต็มที่


นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้ออกมาย้ำในเรื่องการปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วและจะมีผลใช้บังคับ โดยนัยของมาตรา 29 ของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดได้กำหนดประเภทของยาเสพติดเป็น 5 ประเภท โดยไม่มีการกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทโตประเภทหนึ่งใน 5 ประเภท อย่างแจ้งชัด


แต่ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด มีอำนาจประกาศกำหนดระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 5 ประเภท ดังกล่าวได้


ซึ่งในประเด็นนี้คณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยระบุขอกัญชาให้เป็นยาเสพติดให้โทษอีกเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการแพทย์หรือด้านอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


อ่านต่อที่ https://www.matichon.co.th/politics/news_3086809

ข่าวสารแนะนำ