พิธีแถลงข่าว เเละ พิธีลงนามความเข้าใจ (MOU)

โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย กัญชาและ กันชง

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

..................................................................................................

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ให้เกียรติร่วมงานพิธีแถลงข่าว โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกันชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชนและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ โรงพยาบาลคูเมือง โดย นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง และ บริษัท เอเซีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด โดยคุณชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคนน์บิซ จำกัด

ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ของศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจด้านการวิจัยและการผลิต พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค เกิดภูมิปัญญาร่วมกับการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการขับเคลื่อน สมุนไพรทางเลือกเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม >> https://mgronline.com/local/detail/9640000126749...

ข่าวสารแนะนำ