Happy & Health FM 102

อ่านบทสัมภาษณ์ พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร รายการวิทยุ Happy & Health FM 102 หัวข้อ เวชศาสตร์กัญชา เรื่องสารสำคัญของกัญชาในการใช้รักษาคนไข้ กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยากัญชาได้ดี และข้อสงสัยต่างๆที่พบบ่อย


https://www.sawasdeeclinic.com/cannabis-medicine-expert-speak/


และแรงบันดาลใจสำคัญของคุณหมอในการเดินหน้าใช้กัญชารักษาโรคเพื่อคนไข้

https://youtu.be/5RMHmSSRaVo

ข่าวสารแนะนำ