*ช่วยกันแชร์ออกไปด้วยน่ะอาจจะอธิบายเยอะหน่อย แต่คิตตี้ไม่อยากให้คนหลงเชื่อนักการเมือง

*ช่วยกันแชร์ออกไปด้วยน่ะอาจจะอธิบายเยอะหน่อย แต่คิตตี้ไม่อยากให้คนหลงเชื่อนักการเมืองที่อ่านกฎหมายไม่เกิน 7 บรรทัด แล้วไปทำอะไรที่มีโทษจำคุกถึง 5 ปี และปรับถึง 500,000 บาท คืองงจริงๆว่าประกาศยังงี้มาได้ยังไง ถ้าแน่จริงก็ทำเองดิ แมนๆหน่อย อย่างมากก็จบที่ห้องกรง*


วันนี้มีข่าวออกมาว่า ‘ศุภชัย’ ประกาศชัด ปลูกกัญชาไม่ผิด กม.ตั้งแต่ 9 ธ.ค.64 ลั่นใครโดนจับ โทรหาพรรคภูมิใจไทย


แต่อย่าหลงเชื่อถ้าไม่อยากโดนจับ!!!


ถึงประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีผลบังคับตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 นั้นไม่ได้เอ่ยถึงกัญชาแต่ไม่ได้หมายความว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด หรือสามารถผลิตได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

.


ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด

มาตรา ๘ (รูปที่ 2)

บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวงระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับ

.


ซึ่งถ้าเรากลับไปดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (รูปที่ 3) นั้นแค่ยกกระท่อมออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕

.


ซึ่งเราก็ต้องวนกลับไปดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓


ข้อ ๒ (รูปที่ 4)

ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่าง ๆที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไม่จัดเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย  

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมี สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก  

(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก

.


แล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องของข้อห้าม และบทลงโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด


ข้อห้าม: มาตรา ๙๓ (รูปที่ 5)

ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๔) หรือวรรคสอง


บทลงโทษ: มาตรา ๑๔๘ (รูปที่ 6)

ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท

(๑) การกระทำเพื่อการค้า

(๒) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

(๓) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี

(๔) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ (๕) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(๖) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ

.


สรุปง่ายๆ ปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตยังผิด ยังจับเหมือนเดิม เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5


#กัญชายังผิดกฎหมายน่ะจ๊ะ #เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนน่ะ #เล่นอะไรกันเนี้ย #หาเรื่องให้ชาวบ้านเดือดร้อน #kittychopaka


ลิงค์ต่าง

ข่าว: https://www.matichon.co.th/politics/news_3125116

ประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/073/T_0001.PDF&ved=2ahUKEwitjZ3FzKf1AhU9TGwGHbbiDH0QFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0D3rfZAt9hBd11fShVvQGh

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔: https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/08/NC_333_AnnounceMoph_Nar5C2_050864.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓: https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/NC_320PKMOPHYS5KRATOM141263.pdf

ข่าวสารแนะนำ