อย. เห็นชอบให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหาร

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) คณะกรรมการอาหารได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย ซึ่งมีสาระสําคัญคือปลดให้ ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารได้ และ (ร่าง) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญ ชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ด กัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ซึ่งมีสาระสําคัญคือ สามารถใช้เมล็ดกัญ ชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารได้ เช่น ใช้เมล็ดกัญชงและ โปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียล เบเกอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ขบเคี้ยว เป็นต้น ส่วนน้ํามันจากเมล็ดกัญชงใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ํามัน ผลิตภัณฑ์ทา ขนมปัง เป็นต้น ทั้งนี้ปริมาณที่ให้ใช้ในอาหารแต่ละประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด โดย อย. จะเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้งสองฉบับนี้ให้ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่าการใช้ส่วนอื่นของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดใน ผลิตภัณฑ์อาหารจะทยอยออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตรวจ สอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชาและกัญชงจากเว็บไซต์ http://cannabis.fda.moph.go.th


ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/wXK5ER?utm_source=lineshare%3F

ข่าวสารแนะนำ