รายชื่อผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย

ข้อมูลจาก ระบบสืบค้นข้อมูล FDA ใบอนุญาตสำหรับกัญชา กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


///// Update ล่าสุด: 21 มีนาคม 64 //////


ยอดรวม: 158 แห่ง จำแนกตามจังหวัดได้ดังนี้

  1. กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ 3 ปทุมธานี 3 สมุทปราการ 1
  2. ภาคตะวันออก: ชลบุรี 3 ระยอง 1 จันทบุรี 2 ปราจีนบุรี 2
  3. ภาคกลาง: พระนครศรีอยุธยา 2 ลพบุรี 3 ชัยนาท 1 สระบุรี 2 นครนายก 1 นครสวรรค์ 10 อุทัยธานี 15 ตาก 1 พิษณุโลก 2 พิจิตร 1 ราชบุรี 1 กาญจนบุรี 9 สมุทรสงคราม 1
  4. ภาคอีสาน: นครราชสีมา 7 บุรีรัมย์ 18 ชัยภูมิ 1 อำนาจเจริญ 2 ขอนแก่น 2 อุดรธานี 7 เลย 6 หนองคาย 3 มหาสารคาม 8 ร้อยเอ็ด 3 กาฬสินธุ์ 3 สกลนคร 10 นครพนม 1
  5. ภาคเหนือ: เชียงใหม่ 6 ลำพูน 1 ลำปาง 1 เชียงราย 2 แม่ฮ่องสอน 1
  6. ภาคใต้: กระบี่ 1 ชุมพร 1 พัทลุง 1 สงขลา 2 สตูล 2 ตรัง 4

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : องค์การเภสัชกรรม (ปทุมธานี)

ที่ตั้ง : 138 รังสิต-นครนายก 4 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 0 2203 6171

เลขที่ใบอนุญาต : 1/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธนภัทร ทรงศักดิ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : คณะนวัตกรรมการเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต (ปทุมธานี)

ที่ตั้ง : 52/347 พหลโยธิน 87 พหลโยธิน 7 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0 2997 2222

เลขที่ใบอนุญาต : 2/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 3

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย โฆษิต ศรีภูธร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 205 10 แร่ พังโคน สกลนคร 06 5829 2562

เลขที่ใบอนุญาต : 4/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 4

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 252 7 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 0 4469 9238-40

เลขที่ใบอนุญาต : 5/2562(ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 5

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 59 วปรอ.366 1 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 0 4272 5042

เลขที่ใบอนุญาต : 6/2562(ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 6

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วีระพล ทองมา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงเรือนปลูกกัญชาระบบปิด สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร (เชียงใหม่)

ที่ตั้ง : 63 4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000

เลขที่ใบอนุญาต : 7/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 7

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วีระพล ทองมา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน พื้นที่สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)

ที่ตั้ง : 151 7 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000

เลขที่ใบอนุญาต : 8/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 8

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมชาย แก้ววังชัย

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : 162 17 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 0 4375 4333

เลขที่ใบอนุญาต : 10/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 9

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมชาย แก้ววังชัย

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : 245 7 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 04 3754 2246

เลขที่ใบอนุญาต : 11/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 10

ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง มาลา สร้อยสำโรง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา (ลำปาง)

ที่ตั้ง : 176 แจ้ห่ม-วังเหนือ 6 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 08 1888 6079

เลขที่ใบอนุญาต : 12/2562 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 11

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง โศรยา ธรรมรักษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว (นครราชสีมา)

ที่ตั้ง : 105 1 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 08 1348 4444

เลขที่ใบอนุญาต : 2/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 12

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ไพศาล การถาง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรุงเทพมหานคร)

ที่ตั้ง : 1381 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 0 2836 3000

เลขที่ใบอนุญาต : 3/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 13

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ไพศาล การถาง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล สูงเนิน (นครราชสีมา)

ที่ตั้ง : 280 มิตรสัมพันธ์ 8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 0 4441 9712

เลขที่ใบอนุญาต : 4/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 14

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุรพล ใจวงศ์ษา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม (แม่ฮ่องสอน)

ที่ตั้ง : 222/1 3 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

เลขที่ใบอนุญาต : 5/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 15

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ A สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ปทุมธานี)

ที่ตั้ง : 144 พหลโยธิน 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0 2564 7000 ต่อ 6923

ลำดับที่ 16

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงเรือนปลูกพืชระบบปิดควบคุมสภาพแวดล้อม อาคารโรงงานต้นแบบไบโอเทค (ปทุมธานี)

ที่ตั้ง : 117 พหลโยธิน 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0 2564 7000 ต่อ 6923

เลขที่ใบอนุญาต : 7/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 17

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง โศรยา ธรรมรักษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ปราจีนบุรี)

ที่ตั้ง : 32/7 ปราจีนอนุสรณ์ 12 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0 3721 1088

เลขที่ใบอนุญาต : 8/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 18

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สามิตร รมยาคม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองม่วง (นครราชสีมา)

ที่ตั้ง : 17 4 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 0 4408 1456

เลขที่ใบอนุญาต : 9/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 19

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ณัฏฐพล สันธิ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : อาคารไอเอ01(IA01) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เชียงราย)

ที่ตั้ง : 80 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0 5377 6000-5

เลขที่ใบอนุญาต : 10/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 20

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สงขลา)

ที่ตั้ง : 15 กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0 7428 6000

ลำดับที่ 21

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย มนต์ชัย ดวงจินดา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)

ที่ตั้ง : 123 16 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0 4320 2425

เลขที่ใบอนุญาต : 12/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 22

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อนันต์ ทองระอา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นครราชสีมา)

ที่ตั้ง : 111 มหาวิทยาลัย 6 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0 4422 5097

เลขที่ใบอนุญาต : 13/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 23

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง อมร คำทะริ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ (อุดรธานี)

ที่ตั้ง : 745 9 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0 4226 3307

เลขที่ใบอนุญาต : 14/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 24

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ปัญญา โสรมรรค

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง (อุดรธานี)

ที่ตั้ง : 250 อุดร-หนองบัวลำภู หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 0 4212 5098

เลขที่ใบอนุญาต : 15/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 25

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ดรุณี จันทน์วัฒนวงษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว (อุดรธานี)

ที่ตั้ง : 155 14 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 0 4212 5098

เลขที่ใบอนุญาต : 16/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 26

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย กังวานไทย ออกตลาด

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล ห้วยเกิ้ง (อุดรธานี)

ที่ตั้ง : 5 4 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 0 4239 8572

เลขที่ใบอนุญาต : 17/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 27

ชื่อผู้รับอนุญาต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สถิรกร พงศ์พานิช

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี (สระบุรี)

ที่ตั้ง : 158 2 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0 2218 8152

เลขที่ใบอนุญาต : 18/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 28

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธนากร เปลื้องกลาง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา (นครราชสีมา)

ที่ตั้ง : 59 1 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 08 4417 9950

เลขที่ใบอนุญาต : 19/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 29

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธนากร เปลื้องกลาง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นครราชสีมา)

ที่ตั้ง : 340 สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0 4400 9009

เลขที่ใบอนุญาต : 20/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 30

ชื่อผู้รับอนุญาต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

ที่ตั้ง : 34 อังรีดูนังต์ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 0 2218 8705

เลขที่ใบอนุญาต : 21/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 31

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธวัชชัย กมลธรรม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม)

ที่ตั้ง : 111/2 พระรามที่ 2 7 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 3477 3905

เลขที่ใบอนุญาต : 22/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 32

ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเจริญศรีเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อิสระ เจียวิริยบุญญา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 51570 (อุดรธานี)

ที่ตั้ง : 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09 7924 5196

เลขที่ใบอนุญาต : 23/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 33

ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อิสระ เจียวิริยบุญญา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี (อุดรธานี)

ที่ตั้ง : 36 มิตรภาพ 1 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0 4220 7375

เลขที่ใบอนุญาต : 24/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 34

ชื่อผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : องค์การเภสัชกรรม (ชลบุรี)

ที่ตั้ง : 999 6 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี

เลขที่ใบอนุญาต : 26/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 35

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านพระ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง โศรยา ธรรมรักษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โฉนดที่ดิน เลขที่ 18150 (ปราจีนบุรี)

ที่ตั้ง : บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 09 5552 4165

เลขที่ใบอนุญาต : 27/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 36

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย บุญโฮม แก้วชนะ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 112 9 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 09 2989 9898

เลขที่ใบอนุญาต : 28/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 37

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว ปัจฉิมา หลอมประโคน

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 112 9 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 09 2989 9898

เลขที่ใบอนุญาต : 29/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 38

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)

ที่ตั้ง : 50 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0 2579 0588

เลขที่ใบอนุญาต : 30/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 39

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพันธุ์บุรีรัมย์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วีระพล ทองมา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โฉนดที่ดิน เลขที่ 3738 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08 1593 8141

เลขที่ใบอนุญาต : 31/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 40

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรอื่น ๆ ทุกชนิด อัจฉริยะส่งออกการนำเข้า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สามารถ ขันทกสิกรรม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 15404 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : 9 14 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 09 7997 4654

เลขที่ใบอนุญาต : 32/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 41

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวตำบลเขาทอง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย พิสิฏฐ์ โมกขศักดิ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอง (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : 90 3 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 0 5638 2092

เลขที่ใบอนุญาต : 33/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 42

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผักพืชสมุนไพรและพืชพลังงาน ตำบลพนมรอก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ต่อลาภ ไร่นุ่น

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผักพืชสมุนไพรและพืชพลังงาน ตำบลพนมรอก (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : 40/2 4 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์

เลขที่ใบอนุญาต : 34/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 43

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี)

ที่ตั้ง : นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 3642 2605

เลขที่ใบอนุญาต : 35/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 44

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว สลักจิต วรรณโกษิตย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่ม 2 หน้า 87 เลขที่ 316 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 0 4464 9037

เลขที่ใบอนุญาต : 36/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 45

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพรบ้านวังคาง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อนิรุทธ์ วินิจสร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่ม 10(18) หน้า 144 เลขที่ 223 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 09 5575 1267

เลขที่ใบอนุญาต : 37/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 46

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนรวมพลคนสร้างงานตำบลดอนชะเอม

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ชนะศักดิ์ จิตต์น่วม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 20541 (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : 3 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี

เลขที่ใบอนุญาต : 38/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 47

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 29030,29031 และ 77355 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 9 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 09 5693 6646

เลขที่ใบอนุญาต : 39/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 48

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วัชรพงษ์ ชอบสุข

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 29030,29031 และ 77355 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 9 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 09 5693 6646

เลขที่ใบอนุญาต : 40/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 49

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพร พัฒนาก้าวหน้า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ลักษณา อู๊ดเอม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสมุนไพร พัฒนาก้าวหน้า (สระบุรี)

ที่ตั้ง : 101 5 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 06 1553 9465

เลขที่ใบอนุญาต : 41/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 50

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราห้วยทมน้อย ม.11

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย นพพล ธาดากุล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล ชานุมาน (อำนาจเจริญ)

ที่ตั้ง : 4 หนองผือ-มุกดาหาร 8 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 0 4546 6009

เลขที่ใบอนุญาต : 42/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 51

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนภูมิใจไทอำนาจเจริญพืชเศรษฐกิจสมุนไพร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ศิรินุช ฉายแสง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ (อำนาจเจริญ)

ที่ตั้ง : 120 อรุณประเสริฐ 14 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0 4598 9740

เลขที่ใบอนุญาต : 43/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 52

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุรพล สิมมะลี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 37298 (เลย)

ที่ตั้ง : ผาน้อย วังสะพุง เลย 08 6450 3655

เลขที่ใบอนุญาต : 44/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 53

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ปารณีย์ กิจไพบูลย์รัตน์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3536 (พระนครศรีอยุธยา)

ที่ตั้ง : 6 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 08 9688 5842

เลขที่ใบอนุญาต : 45/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 54

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธีรภัทร มารอด

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก (พระนครศรีอยุธยา)

ที่ตั้ง : 36/12 3 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 08 1355 6195

เลขที่ใบอนุญาต : 46/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 55

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย บรรจบ พรมสา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13994 (นครพนม)

ที่ตั้ง : 10 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม

เลขที่ใบอนุญาต : 47/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 56

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ประชา หนูหมาด

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 2544 (สตูล)

ที่ตั้ง : ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 08 1898 2486

เลขที่ใบอนุญาต : 48/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 57

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย บุญยืน ทองเงิน

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1954 เล่ม 20 ข หน้า 54 (สตูล)

ที่ตั้ง : 154 5 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 06 1243 3212

เลขที่ใบอนุญาต : 49/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 58

ชื่อผู้รับอนุญาต : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว พิริยาธร สุวรรณมาลา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (นครนายก)

ที่ตั้ง : 9/9 7 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 0 2401 9889

เลขที่ใบอนุญาต : 50/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 59

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ชวลิต พิรกิตติวรกุล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 44343 (ชลบุรี)

ที่ตั้ง : ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 08 9994 9965

เลขที่ใบอนุญาต : 51/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 60

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : อาคารพิรุณรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ชลบุรี)

ที่ตั้ง : 43 6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 0 3313 6099 ต่อ 1180

เลขที่ใบอนุญาต : 52/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 61

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สัญชัย แป้นทอง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : 199/9 6 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 09 6753 2226

เลขที่ใบอนุญาต : 53/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 62

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : 149 6 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 08 0111 9944,08 0111 8844

เลขที่ใบอนุญาต : 54/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 63

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ บ้านหนองเต่า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ชาติชาย อุทาน

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ บ้านหนองเต่า (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : 39 5 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 09 7980 2436

เลขที่ใบอนุญาต : 55/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 64

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงแพะแกะอำเภอบ้านไร่

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1149 เล่ม 12ก หน้า 49 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : 7 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 08 9848 7232

เลขที่ใบอนุญาต : 56/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 65

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนหนามเข้

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนคนหนามเข้ (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : 55/1 10 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 08 5604 0080

เลขที่ใบอนุญาต : 57/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 66

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง วิภา คำแหงพล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3832 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 08 9825 5067

เลขที่ใบอนุญาต : 58/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 67

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหิน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง จารุวรรณ พลแสน

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 44087 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 1 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์

เลขที่ใบอนุญาต : 59/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 68

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรอำเภอกระสัง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อิธิรัตน์ ศรีนาคา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรอำเภอกระสัง (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 679 กระสัง-ประโคนชัย 19 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 08 9420 5555

เลขที่ใบอนุญาต : 60/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 69

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรครบวงจร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 12415 (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 08 9037 4640

เลขที่ใบอนุญาต : 62/2563 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 1 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 70

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนตลาดศรีเมืองเพื่อการผลิตผัก ผลไม้ สมุนไพร และการตลาด

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ไพโรจน์ เสาะแสวง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 7869 (ราชบุรี)

ที่ตั้ง : 10 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี

เลขที่ใบอนุญาต : 1/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 71

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สายชล แสงแดงชาติ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ (สมุทรปราการ)

ที่ตั้ง : 89/13 เพชรหึงษ์ 9 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 0 2461 0881

เลขที่ใบอนุญาต : 2/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 72

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สาคร ไชยอำมาตย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 45784 (เชียงใหม่)

ที่ตั้ง : ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 08 7195 1551

เลขที่ใบอนุญาต : 3/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 73

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมบัติชนก์ หัตถะปนิตร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6604 (เชียงใหม่)

ที่ตั้ง : 6604 เชียงใหม่-แม่ออน ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 09 9858 3585

เลขที่ใบอนุญาต : 4/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 74

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพื้นบ้านและพืชกินผลตะวันออก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย เฉลิมพล ฉิมพา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพื้นบ้านและพืชกินผลตะวันออก (อุดรธานี)

ที่ตั้ง : 99 6 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09 5695 4951

เลขที่ใบอนุญาต : 5/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 75

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตำบลปากทาง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง อักษร กล่อมจิตต์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง (พิจิตร)

ที่ตั้ง : ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร 08 6440 0304

เลขที่ใบอนุญาต : 6/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 76

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรไทภูเขียว

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุภาพ สำราญวงษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 53486 (ชัยภูมิ)

ที่ตั้ง : ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 08 9717 3816 , 08 1949 4210

เลขที่ใบอนุญาต : 7/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 77

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย กุญช์กฤษฏิ์ พันทา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 39061 (ขอนแก่น)

ที่ตั้ง : 1/1 7 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 08 9819 5840

เลขที่ใบอนุญาต : 8/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 78

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทด่านบ้านโป่งชี

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ศรีสุดา อุ่นแก้ว

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 14498 (เลย)

ที่ตั้ง : โป่ง ด่านซ้าย เลย 08 1822 9426

เลขที่ใบอนุญาต : 9/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 79

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อการผลิตและจำหน่าย(ไทวัง) บ้านเขตอุดมศักดิ์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 27432 (เลย)

ที่ตั้ง : วังสะพุง วังสะพุง เลย 08 1060 0258

เลขที่ใบอนุญาต : 10/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 80

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีไทบ้าน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุทิน แสงชมภู

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมี่ยง (เลย)

ที่ตั้ง : 150 ท่าลี่-หนองผือ 9 หนองผือ ท่าลี่ เลย 08 9840 9997

เลขที่ใบอนุญาต : 11/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 81

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ไพรัช จันทร์แสง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 19686 (เลย)

ที่ตั้ง : ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 08 7978 7955

เลขที่ใบอนุญาต : 12/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 82

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุพจน์ ไชยจินดา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 4066 (เชียงใหม่)

ที่ตั้ง : ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 08 9566 7669

เลขที่ใบอนุญาต : 13/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 83

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสภาชุมชนบ้านห้วยลาด

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว มนต์จันทร์ พิมใจ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1126 เล่ม 12ก หน้า 26 เลขที่ดิน 405 (เลย)

ที่ตั้ง : หนองบัว ภูเรือ เลย 08 3016 1694

เลขที่ใบอนุญาต : 14/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 4 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 84

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย บุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก (ตาก)

ที่ตั้ง : 348 แม่สอด-แม่ระมาด พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0 5550 8988

เลขที่ใบอนุญาต : 15/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 85

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเหล่ายาว

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย คะนอง ถนอมสัตย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล บ้านโฮ่ง (ลำพูน)

ที่ตั้ง : 308 ลำพูน-ลี้ 7 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 0 5398 0377

เลขที่ใบอนุญาต : 16/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 86

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุุนไพรครบวงจรอำเภอแกลง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว นวลพรรณค์ เมตตา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ (ระยอง)

ที่ตั้ง : 55 เพ-แกลง-กร่ำ 3 กร่ำ แกลง ระยอง 0 3865 7457

เลขที่ใบอนุญาต : 17/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 87

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรามยม

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ซาเวท วราหะ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13798 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 08 1888 3142

เลขที่ใบอนุญาต : 18/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 88

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตำบลหนองขาหย่าง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วรพจน์ ประทีป

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 7753 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 09 5986 5456

เลขที่ใบอนุญาต : 19/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 89

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง วิภา คำแหงพล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6421 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 09 8787 3252

เลขที่ใบอนุญาต : 20/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 90

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนฅนท้องถิ่นบ้านสมุนไพรเขากวางทอง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ประเสริฐ โพธิ์มี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ส.ป.ก. เลขที่ 164 เล่ม 2 หน้า 64 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 06 3206 5501

เลขที่ใบอนุญาต : 21/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 91

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์บ้านหนองมะกอก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ประเสริฐ โพธิ์มี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 18397 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 08 4491 6189

เลขที่ใบอนุญาต : 22/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 92

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านดอนหมี ม.8 ต.เวียงสะอาด

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง อรทัย ญาติปราโมทย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 74563 (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

เลขที่ใบอนุญาต : 23/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 93

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรคแปรรูปและจำหน่ายครบวงจร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย บัญชา ดวงทิพย์จันทร์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรคแปรรูปและจำหน่ายครบวงจร (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : 10 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม

เลขที่ใบอนุญาต : 24/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 94

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรผสมผสานบ้านนาปะขอ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย เกรียงไกร ไชยวรรณ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ (พัทลุง)

ที่ตั้ง : 111/1 5 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง

เลขที่ใบอนุญาต : 25/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 11 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 95

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง อัมพา เพ็ชรสุก

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร (กระบี่)

ที่ตั้ง : 222 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 08 6275 3636

เลขที่ใบอนุญาต : 26/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 96

ชื่อผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 252 7 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 09 3423 2350

เลขที่ใบอนุญาต : 27/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 97

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย บดินทร์ ที่รักษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : - - - - - - บุรีรัมย์ -

เลขที่ใบอนุญาต : 28/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 98

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง นวพรรษ พงษ์เผือก

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 30871 (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7155 8425

เลขที่ใบอนุญาต : 29/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 99

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง บุบผา สิริชุมแสง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เล่มที่ 3ข หน้า 2 เลขที่ 252 (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7169 4934

เลขที่ใบอนุญาต : 30/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 100

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง พรชื่น วรพิสุทธิวงศ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : 84 1 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 09 2785 6195

เลขที่ใบอนุญาต : 31/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 101

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง มลสิริกาญ ประสพดี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : พื้นที่วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : 85/8 3 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 08 7000 5411

เลขที่ใบอนุญาต : 32/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 102

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง จารุวรรณ จันโทสถ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่มที่ 14 หน้า 187 (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : 5 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เลขที่ใบอนุญาต : 33/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 103

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุขชัย ประเสริฐสุข

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 11954 เล่ม 120 หน้า 54 (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 08 2242 5708

เลขที่ใบอนุญาต : 34/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 104

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง สงวน จันทร์สว่าง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เลขที่ 10 เล่มที่ 5 หน้าที่ 38 (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7090 3163

เลขที่ใบอนุญาต : 35/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 105

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว เกสร เรืองศรี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่ม 10 หน้า 11 เลขที่ 52 (กาญจนบุรี)

ที่ตั้ง : ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี

เลขที่ใบอนุญาต : 36/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 18 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 106

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจใหม่

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย พงศกร กรโสภา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 4630 (กาฬสินธุ์)

ที่ตั้ง : หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 09 6569 8892

เลขที่ใบอนุญาต : 37/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 107

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ประภัสสร ใจศิริ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด (กาฬสินธุ์)

ที่ตั้ง : 179 18 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 09 1054 1242

เลขที่ใบอนุญาต : 38/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 108

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง จารุภา วิโยชน์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

ที่ตั้ง : 99 9 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 0 5596 3730

เลขที่ใบอนุญาต : 39/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 109

ชื่อผู้รับอนุญาต : สถาบันพระบรมราชชนก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (พิษณุโลก)

ที่ตั้ง : 653 พิษณุโลก-หล่มสัก 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 0 5531 3114

เลขที่ใบอนุญาต : 40/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 110

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเมืองดงคอน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ชนาภัทร อุดมทรัพย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 24144 (ชัยนาท)

ที่ตั้ง : 14 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 06 5547 5554

เลขที่ใบอนุญาต : 41/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 111

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาพันธุ์กระบือลุ่มน้ำลำปาว

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง พนมวรรณ์ ศรีคิรินทร์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 37240 (กาฬสินธุ์)

ที่ตั้ง : ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08 1053 9159

เลขที่ใบอนุญาต : 42/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 112

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 92882 (นครราชสีมา)

ที่ตั้ง : พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา

เลขที่ใบอนุญาต : 43/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 113

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ธวัชชัย มากมน

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 27623 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 08 1068 0770

เลขที่ใบอนุญาต : 44/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 114

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพันธุ์วนัมรุง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3738 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08 1660 0438

เลขที่ใบอนุญาต : 45/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 115

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเสราะตึก 1

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย นครินทร์ โสมาบุตร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3738 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08 2149 4497

เลขที่ใบอนุญาต : 46/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 116

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการค้า

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ปฏิภาณ เกียรติลือไกล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการค้า (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 35/1 8 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 09 8102 6375

เลขที่ใบอนุญาต : 47/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 117

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเฮือนฝั่งมูล

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุทัศน์ สิมพราช

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 986 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : สตึกสำราญ สตึก สตึก บุรีรัมย์ 06 1038 7988

เลขที่ใบอนุญาต : 48/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 118

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนห้างนาโมเดลกัญชารักษาโรค

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ชาติชาย อุทาน

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 711 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 08 7842 1372

เลขที่ใบอนุญาต : 49/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 119

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ตำบลหนองฉาง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ประเสริฐ โพธิ์มี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 15068 (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 08 6924 1789

เลขที่ใบอนุญาต : 50/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 120

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลตำบลระบำ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย นพดล ขยันการนาวี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลตำบลระบำ (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : 19 8 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 08 1887 6831

เลขที่ใบอนุญาต : 51/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 121

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์บ้านไร่

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์บ้านไร่ (อุทัยธานี)

ที่ตั้ง : 199 7 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 08 7015 1796

เลขที่ใบอนุญาต : 52/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 122

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ปรพล สุขาทิพย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง (ตรัง)

ที่ตั้ง : 20 12 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 08 9289 3900

เลขที่ใบอนุญาต : 53/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 123

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ยุวดี ลื่อเท่ง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน (ตรัง)

ที่ตั้ง : 311 21 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 06 2203 7159

เลขที่ใบอนุญาต : 54/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 124

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง นภาภรณ์ ขวัญแก้ว

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ (ตรัง)

ที่ตั้ง : 19 4 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง 08 9157 8115

เลขที่ใบอนุญาต : 55/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 125

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดตรัง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง กาญจนา สมะพงษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1165 เล่มที่ 12 ข หน้าที่ 15 (ตรัง)

ที่ตั้ง : 8 น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 08 6945 5093

เลขที่ใบอนุญาต : 56/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 126

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมปลูกพืช อ้อย ข้าวโพด พร้อมสมุนไพรอื่น ๆ และการแปรรูปอาหาร เขากะลาทอง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย องอาจ งามดี

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 36237 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : 4 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์

เลขที่ใบอนุญาต : 57/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 127

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา 2563

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อนันต์ รับบุญ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 57331 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 08 5956 1305

เลขที่ใบอนุญาต : 58/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 128

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูป

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุวัฒน์ ชมชื่น

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 14475 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 08 6680 8206

เลขที่ใบอนุญาต : 59/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 129

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน่าชมชุมชนบ้านหนองขอน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย เรืองยศ ศรีอุดม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 35448 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 08 2479 6561

เลขที่ใบอนุญาต : 60/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 130

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนทำไร่อ้อยและทอพรมเช็ดเท้าหมู่ 7 บ้านพุตานวล

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ทองสุก ขวัญใจ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 114931 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : 8 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

เลขที่ใบอนุญาต : 61/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 131

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นเจ้าพระยา

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อรรถฤทธิ์ บดีรัฐ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 36237 (นครสวรรค์)

ที่ตั้ง : 4 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์

เลขที่ใบอนุญาต : 62/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 132

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว (จันทบุรี)

ที่ตั้ง : 135/2 4 เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี 08 9245 9979

เลขที่ใบอนุญาต : 63/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 133

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อดิศร จินดามณีกรกุล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8658 (จันทบุรี)

ที่ตั้ง : 1 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 08 1295 3149

เลขที่ใบอนุญาต : 64/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 134

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอจังหาร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย เชวง บุริวัฒน์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 30173 (ร้อยเอ็ด)

ที่ตั้ง : 9 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 09 4542 7401

เลขที่ใบอนุญาต : 65/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 135

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรชุมชนหินกอง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง พาฝัน ทาสระคู

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรชุมชนหินกอง (ร้อยเอ็ด)

ที่ตั้ง : 100 1 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 08 4428 1009

เลขที่ใบอนุญาต : 66/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 136

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต.ชอนม่วง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง วัชรินทร์ รีวงษ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 26670 (ลพบุรี)

ที่ตั้ง : ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี 08 1456 9599

เลขที่ใบอนุญาต : 67/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 137

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีบ้านหนองปลาไหล

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ชัยพร กลิ่นจันทร์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 975 (ลพบุรี)

ที่ตั้ง : ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 09 5759 7575

เลขที่ใบอนุญาต : 68/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 138

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร (ร้อยเอ็ด)

ที่ตั้ง : 95 พนมไพร-มหาชนะชัย 12 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 08 9019 5666

เลขที่ใบอนุญาต : 69/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานะ : อนุมัติ


ลำดับที่ 139

ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย วีระพล ทองมา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงเรือนปลูกกัญชา ศูนย์วิจัยเกษตรสมัยใหม่ (เชียงใหม่)

ที่ตั้ง : 151 7 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000

เลขที่ใบอนุญาต : 70/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 8 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 140

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนฮักจังโนนศิลา

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 36840 36841 (หนองคาย)

ที่ตั้ง : วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 06 2265 9554

เลขที่ใบอนุญาต : 71/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 141

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย อุดมศักดิ์ มหาชัย

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 83976 83977 83978 (หนองคาย)

ที่ตั้ง : ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย

เลขที่ใบอนุญาต : 72/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 142

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจโคกถ้ำเทพนิมิตร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ณธกร จุมพลักษณ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 22134 (หนองคาย)

ที่ตั้ง : กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย

เลขที่ใบอนุญาต : 73/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 143

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมศักดิ์ นาโควงศ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 324 10 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 08 3497 5549

เลขที่ใบอนุญาต : 74/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 144

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนไพรสกลบ้านดงยอ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง สมพร อาจหาญ

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนไพรสกลบ้านดงยอ (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 404 6 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 08 3281 5533

เลขที่ใบอนุญาต : 75/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 145

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและเลี้ยงโคขุน ตำบลแวงน่าง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สุเทพ แก้วสีขาว

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 75846 (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 08 1873 0322

เลขที่ใบอนุญาต : 76/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 146

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวช บ้านโพนงาม หมู่ 5 อำเภอกุดบาก

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย แสงจันทร์ อัตรสาร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 43 เล่ม 1ก หน้าที่ 43 (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 5 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 08 8337 1941

เลขที่ใบอนุญาต : 77/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 147

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน พฤษาเวช

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง จินตนา คำสวาสดิ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 31474 (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 1 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 08 7865 2958

เลขที่ใบอนุญาต : 78/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 148

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตำบลบ่อใหญ่

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย บุญธรรม ยศกาญจน์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : 399 3 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม

เลขที่ใบอนุญาต : 79/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 149

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพชรสมุนไพรชุมพร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย จักราวุธ เผือกคง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเพชรสมุนไพรชุมพร (ชุมพร)

ที่ตั้ง : 178 9 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 08 9673 8866

เลขที่ใบอนุญาต : 80/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 150

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ ต.บ้านด่าน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง วัชราภรณ์ บำรุงธรรม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ ต.บ้านด่าน (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 69 2 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์

เลขที่ใบอนุญาต : 81/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 151

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนหนองหม้องพารวย

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย ทิพากร ดีแดง

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 59174 (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง : แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

เลขที่ใบอนุญาต : 82/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 152

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวอินคา-ไดมอนด์ ภูพาน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว พิมลรัตน์ วงค์สีดา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เลขที่ 110 เล่มที่ 2 ก หน้าที่ 10 (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 13 โคกภู ภูพาน สกลนคร 08 5758 6159

เลขที่ใบอนุญาต : 83/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 153

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลม่วง

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย เอกชัย พลศักดิ์ขวา

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6293 (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 4 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 09 9326 9823

เลขที่ใบอนุญาต : 84/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 154

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน เพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน อ.กุสุมาลย์

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาง ดารารัตน์ กุณสิทธิ์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 25662 (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 6 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 09 8101 5124

เลขที่ใบอนุญาต : 85/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 155

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้สมุนไพรอินทรีย์หนองไผ่ครบวงจร

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย เทา ทิพจร

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 129907 (สกลนคร)

ที่ตั้ง : 7 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 06 3912 2206

เลขที่ใบอนุญาต : 86/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 156

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน Best forests best for life

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย กิตติพงษ์ มณีเติม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชน Best forests best for life (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง : 124 16 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 06 1694 4924,08 9848 7486

เลขที่ใบอนุญาต : 87/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 157

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกรีนแมน

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย เสกสรร มีธรรม

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13134 (เชียงราย)

ที่ตั้ง : 9 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 08 1595 0017

เลขที่ใบอนุญาต : 88/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ

ลำดับที่ 158

ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ

ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นางสาว ดวงฤดี สุระสังวาลย์

ประเภทคำขอ : ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 108476 (สงขลา)

ที่ตั้ง : 6 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 09 3685 1502

เลขที่ใบอนุญาต : 89/2564 (ปลูก)

วันที่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2564

สถานะ : อนุมัติ


////////////////

ข้อมูลจาก ระบบสืบค้นข้อมูล FDA ใบอนุญาตสำหรับกัญชา

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 02 590 7772-3 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th
ที่มา : https://healthserv.net/8070

ข่าวสารแนะนำ