"การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย"

"การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย"

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตรที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกัญชา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร , ราชบัณฑิต


จัดทำโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฏหมายด้านสมุนไพร รวมทั้งการยกร่างกฎหมายว่าด้วยพืชที่เป็นยาเสพติด เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประสานความร่วมมือถ่ายทอด​ โดย​ ดร.ช​นิญญา​ ชัย​สุวรรณ


Facebook​ : https://www.facebook.com/148015713499901/posts/221794679455337/


YouTube​ :

https://youtu.be/Y5NT9tZGGVA

ข่าวสารแนะนำ