เปิดตัว 'เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย' ดึงดีพเทคยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถ เตรียมพร้อมแข่งขันในตลาดโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าเปิดตัว "FoodInnopolis @Kasetsart" หวังตั้งฐานแลนด์มาร์กใหม่สู่การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เตรียมพร้อมการแข่งขันในตลาดโลก


เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FoodInnopolis @Kasetsart เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้


Food Innopolis คืออะไร?

คือ พื้นที่ที่พร้อมสำหรับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ห้อง lab สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ ผู้เชี่ยวชาญ กำลังคนด้าน วทน.

พื้นที่แห่งแรกอยู่ที่ อาคารนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งมีภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาลงทุนวิจัยและพัฒนาแล้วประมาณ 20 บริษัท

พื้นที่ที่พร้อมให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่อาคาร Innovation Cluster 2 (INC2) ซึ่งประกอบไปด้วย ตึก A, B, C, และ D โดยมีรายละเอียดดังนี้


ตึกA มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 9 รวม 15,500 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ให้เช่าเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารและที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่ในบริเวณชั้น 3 ถึงชั้น 9 โดยมีพื้นที่ขั้นต่ำให้เช่าตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป


ตึกB ประกอบไปด้วย Food & Feed Innovation Center, Thailand Bioresoure Center, Nano Cosmeceutical Lab, Integrative Biorefinery, BIOTEC Information System


ตึกC ประกอบไปด้วย NSTDA Central Testing Center (NCTC) บริการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร, National Advanced Nano-characterization Center (NANC), The Thailand Centre of Excellence for Life Sciences (TCELS)


ตึกD ประกอบไปด้วยผู้เช่าจากบริษัทเอกชน, GPM Medical Device, Electrical and electronic product testing center (PTEC) และ ที่พักสำหรับนักวิจัย (Overnight Stay)


ความพร้อมของ FI ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

- ศูนย์วิจัยที่พร้อมให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน ประกอบด้วย Biotec Nectec Nanotech Mtec เป็นต้น

- โรงงานต้นแบบด้านอาหารในการให้ภาคเอกชนมาทดลองทำการผลิต

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)

- นักวิจัยประสบการณ์สูงด้านวิทยาศาสตร์อาหารประมาณ 3,000 คน

- นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 10,000 คน

- เครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.),สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ,สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สถาบันอาหาร)

หน่วยสนับสนุนการให้ทุน (สกว. iTAP NIA สวทช. สกอ.)

- การผลิตสามารถทำได้นอกพื้นที่ FI แต่จะมีการเตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อการผลิตให้

กิจการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเป้าหมายใน Food Innopolis

- อาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ คือ อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน หรือรักษาโรค เช่น อาหารเสริมความงาม อาหารสำหรับชะลอวัย อาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก อาหารที่ส่งเสริมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย อาหารบำรุงสมอง อาหารบำรุงสายตา อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเพาะเจาะจง เช่น อาหารสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน หรืออาหารสำหรับนักกีฬา เป็นต้น

- อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง คือ อาหารหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น วัตถุดิบจากพืช และวัตถุดิบจากสัตว์ สัตว์น้ำ อาหารทะเล ที่จะต้องสามารถระบุถึงแหล่งที่มา ชนิด ปริมาณ คุณภาพและการเสื่อมคุณภาพ ตลอดจนการเก็บรักษาวัตถุดิบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อให้ได้วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยทั่วไปมักมีมูลค่าที่สูงกว่าอาหารหรือวัตถุดิบชนิดเดียวกันที่มีคุณภาพด้อยกว่า

- สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ คือ ส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ เครื่องปรุงรส สารปรุงแต่งกลิ่นรสหรือเครื่องปรุงรสอาหาร และสารให้กลิ่นหรือเครื่องปรุงรสอื่นๆ ที่ได้จากแหล่งธรรมชาติหรือจากกรรมวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี ที่เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

- ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันเพื่อสุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันจาก พืช สัตว์ หรือ จุลินทรีย์ ที่ให้คุณประโยชน์หรือฟังก์ชั่นพิเศษนอกเหนือจากการเป็นแหล่งของพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากไขมันและน้ำมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต หรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่สุขภาวะของร่างกายที่ดีขึ้น อาทิเช่น กรดไขมันอิ่มตัวต่ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการอุดตันของหลอดเลือด และน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพสูง เป็นต้น

- ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้คุณภาพสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผักและผลไม้โดยอาศัยองค์ความรู้เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารหรือแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะหรือคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น การใช้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้ผัก ผลไม้สามารถคงความสดใหม่ หรือการแปรรูปผักผลไม้ ได้แก่ ผักและผลไม้กระป๋อง น้ำผักและผลไม้ และผักและผลไม้แปรรูปอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง เช่น การอบกรอบด้วยสูญญากาศ (Vacuum Frying) และการทำแห้งแบบแช่แข็ง (Vacuum Freeze-dried)

- กิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์และการขนส่งอาหาร วัสดุเพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเครื่องจักรกลและโรงงานผลิตอาหาร


รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ประธานในพิธีเปิดเมืองนวัตกรรมอาหารอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมภาคเกษตรและอาหารช่วยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน จากสภาวการณ์แข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจะตอบรับสินค้านวัตกรรมมากกว่าสินค้าในรูปแบบเดิม ไม่เว้นแม้แต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและอาหาร ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป


การเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ จึงเป็นก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร จะให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในด้านการให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นที่ทดลองการผลิต โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารกึ่งอุตสาหกรรม พื้นที่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารของคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร จะถูกถ่ายทอดและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบของ ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FoodInnopolis @ Kasetsart กล่าวว่า ที่ผ่านได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยพันธกิจหลักคือการให้บริการอย่างครบวงจร One-stop service และสร้างระบบนิเวศวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารที่มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ โดยการให้บริการของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเน้นในด้านเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารแบบใหม่ ส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชั่นและอาหารฟังก์ชั่น และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการบูรณาการความร่วมมือจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารในประเทศและนานาชาติ


นอกจากนี้ ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและความปลอดภัยอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมกับส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การวิเคราะห์ตลาด การเชื่อมโยงกับแหล่งทุน การให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

.

ถ้าจะเข้ามาใน FI ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และทำอย่างไร

ต้องเป็นบริษัทที่มาทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร

เป็นบริษัทข้ามชาติ, บริษัทไทยขนาดใหญ่, SME และ Startup

สามารถติดต่อ Food Innopolis ได้ที่

สำนักงานบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

0-94341-7111

0-94249-7333

0-94340-4333

bd@foodinnopolis.or.th

.

#TDR

---------------------------------------------------------------------------

Thailand Development Report หรือ TDR เป็นบล็อกข่าวและข้อมูลที่ทำขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นในการนำเสนอข่าวและบทความด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ช่องทางการติดตาม

Facebook : Thailand Development Report

Website : thdevelopmentreport.blogspot.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล สนับสนุนเพจ

E-mail : thdevelopmentreport@gmail.com

Tel : 092-2529509 (คุณไอซ์)

ข่าวสารแนะนำ