NCTC สวทช.เปิดแล็บบริการตรวจวิเคราะห์ #กัญชา #กัญชง

หลังกัญชาและกัญชงถูกปลดล็อกให้สารสำคัญและบางส่วนของพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ รวมถึงอนาคตมีแนวโน้มถูกนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ #NCTC ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย จึงพร้อมร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้เพาะปลูกภาคเกษตร ในการเปิดแล็บให้บริการตรวจวิเคราะห์กัญชาและกัญชง โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารสำคัญในกัญชาและกัญชง คือ CBD และ THC

นอกจากนี้ NCTC ยังมีเครื่องมือสามารถตรวจวิเคราะห์ในด้านอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ทดสอบกลิ่นและรสชาติ รวมถึงการตรวจหาสารปนเปื้อน ไปจนถึงโลหะหนักที่อาจตกค้างในขั้นตอนการเพาะปลูก เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภค.


ดูวิดีโอ https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND/videos/485687365950516/

ข่าวสารแนะนำ