(ร่าง) หลักเกณฑ์กรพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง ที่มิใช่การปลูก(เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม)

ข่าวสารแนะนำ