การจัดท าข้อมูลประกอบการหารือ เรื่อง นโยบายกัญชา

ประเด็น 1 กัญชากับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นพันธกรณีของประเทศสมาชิก มีดังนี้ 1. พันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องยาเสพติดที่ประเทศสมาชิกได้ลงนามรับรอง (รวมทั้งประเทศไทย) มี3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ แก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๒ ฉบับที่ ๒ อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ ฉบับที่ 3 อนุสัญญาต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ 2. ในส่วนที่เกี่ยวกับกัญชา อนุสัญญาฯ ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 2.1 กัญชา อยู่ในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ แก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๒ 2.2 กัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ได้แต่ต้องปกป้องสุขอนามัย และสวัสดิภาพ ของผู้ใช้การใช้กัญชาเสรีเพื่อการนันทนาการเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 2.3 การปลูกกัญชาส่วนบุคคล เพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นการกระท าที่ขัดต่ออนุสัญญาฯ เพราะเสี่ยง ต่อการรั่วไหล และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เนื่องจากการควบคุมมาตรฐานท าได้ยากเพราะปริมาณ THC อาจจะไม่ได้ระดับที่จะน าไปรักษาโรคได้


อ่านทั้งหมด https://www.oncb.go.th/ncsmi/cannabis4/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%AA.PDF

ข่าวสารแนะนำ