ม.แม่โจ้ วางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม เสริมความเข้มแข็งแผนพัฒนายุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ มุณีพราหมณ์ สุพจน์ ฤทธิ์ทา เป็นเจ้าพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัทที่ให้การสนับสนุน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ พื้นที่โครงการศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา กัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเป้าหมายที่จะเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสภาวะแวดล้อม และปัจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกัญชงสายพันธุ์ต่างประเทศ ตาม SOP


แต่ละสายพันธุ์ พัฒนาต้นแบบการผลิตกัญชาอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตในโรงเรือน (green house) โรงเรือนปรับอากาศ (evaporation green house) และผลิตกลางแจ้ง (open field) พัฒนาชุดองค์ความรู้ในด้าน การปลูก การดูแล ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยว และความคุ้มค่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และปรับปรุงสายพันธุ์กัญชง ที่เหมาะสมกับการประโยชน์ระดับอุตสาหกรรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช และเพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้

ของมหาวิทยาลัยจากการรับทดสอบสายพันธุ์กัญจร การวิเคราะห์ สารสำคัญ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการทดสอบ วิจัยและพัฒนา ของศูนย์ฯ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านกัญชงอุตสาหกรรมครบวงจรระหว่างทั้งภาครัฐ เอกชนและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธง (Flagship Projects) ที่สำคัญ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100

ADVERTISEMENT


ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ ///รายงาน


ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1713462/


ข่าวสารแนะนำ