แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการยาเสพติดของห้างหุ้นส่วนบริษัท

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชาสัมพันธ์ให้ กัญชง และกัญชาบางส่วน) ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เพื่อผลักดันพืชดังกล่าวเป็นพืชเศรษฐกิจ และเปิดกว้าง ให้เอกชนสามารถขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออกได้ ทําให้ห้างหุ้นส่วนบริษัทประสงค์ จะจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิต นําเข้า ส่งออก กัญชา กัญชง กระท่อม ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

กองทะเบียนธุรกิจขอเรียนว่า ๑) ในปัจจุบัน กัญชา กัญขง กระท่อม ยังถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษตาม

นายกมล จินดานาค พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประเทศไทย

ww.fwง. 2 | เป็นภาคีในอนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามในการ) 25 - 28 2 ควบคุมกํากับมิให้มีการใช้ยาเสพติดให้โทษอย่างรั่วไหล

๒) การกําหนดเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชง) เพื่อส่งเสริมการใช้ กัญชงให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการพัฒนากัญชงคุณภาพดี มีมาตรฐาน สามารถส่งออกได้ รวมถึงป้องกันมิให้มีการนํากัญชงไปใช้ในทางที่ผิด จึงจําเป็นต้องออก กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญขง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๒๓

CH๓) การที่กฎกระทรวงได้กําหนดให้ผู้ขออนุญาตที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียน ตามกฎหมายไทย เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ก่อนที่นิติบุคคลจะไปดําเนินการขอ อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มิได้หมายความว่านิติบุคคลทุกรายจะได้รับ อนุญาต ดังนั้น การขอจดทะเบียนวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการ กัญชา กัญชง พืชกระท่อม ยังคงเป็นการขัดต่อข้อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งขัดต่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน ตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ๆ ข้อ ๔๑) ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มิได้กําหนดให้ “พืชกระท่อม” เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและสังคมไทยในบางพื้นที่ ที่มี

“Powered by DBD : เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"


imageข่าวสารแนะนำ