กัญชง วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

ผู้ประกอบต้องจัดเตรียมสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต บุคลากร และการสุขาภิบาล ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ ขออนุญาตผลิตภัญชง (ที่มิใช่การปลูก) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จ ก่อนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิตฯ สถานที่ที่ตั้งและอาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร การสุขาภิบาล

มีการวางผังและออกแบบ และอุปกรณ์การผลิต • ผังองค์กร และมีกาs • คุณภาพน้ํา ให้เหมาะสมกับการใช้งาน •ออกแบบ

กําหนดคุณสมบัติของ • ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า •มีพื้นที่เพียงพอ •จัดวาง ติดตั้ง

บุคลากร

สุขา •มีแสงสว่าง อุณหภูมิ • บํารุงรักษา

• รายละเอียดเกี่ยวกับ • ควบคุมและกําจัดสัตว์ ความชื้น และการระบาย ในลักษณะป้องกัน สุขอนามัย ของ ๑ และแมลง อากาศอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงต่อความ บุคลากร

• การกําจัดขยะ - มีระบบรักษาความ

ผิดพลาดหรือการ • มีการตรวจสุขภาพ การจัดการสารเคมี ปลอดภัยป้องกันการเข้าถึง ปนเปื้อน

บุคลากร จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตสารสกัดจากช่อดอกกัญชงยื่นคําขอรับ ใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยส 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 2) ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู่

LUN THE(-0.2%)

ผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงสัญญาการรับซื้อวัตถุดิบซ่อดอกกัญชงจากผู้รับอนุญาต ปลูกกัญชง แผนการผลิต และแผนการจําหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาหากครบถ้วน ถูกต้อง จะนัดหมายผู้ยื่นคําขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต

สถานที่ผลิตต้องผ่านการตรวจประเมินทุกหัวข้อ หากพบข้อบกพร่องให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมผลการตรวจประเมินเอกสารและสถานที่ เสนอคณะกรรมการจังหวัด อย และ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อออกใบอนุญาตต่อไปข่าวสารแนะนำ