ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ในอุตสาหกรรมอาหาร

  กัญชง (Hemp) ถูกผลักดันและพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนับสนุนอย่างเปิดกว้างในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกัญชงและเพิ่มการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ปัจจุบันส่วนต่าง ๆ ของกัญชง เช่น เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ด

       กัญชง หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีเมล็ดกัญชง หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง เป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ (Conventional food) จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ โดยต้องมีการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ปริมาณสารปนเปื้อนตกค้าง ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ทั้งหมด ปริมาณสารแคนนาบิไดออล ปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรค การใช้วัตถุเจือปนอาหาร กรรมวิธีการผลิต การใช้ภาชนะบรรจุ การแสดงฉลาก และการแสดงข้อความกล่าวอ้าง โดยไม่อนุญาตการกล่าวอ้างชนิดและปริมาณของสาร THC และ CBD และไม่อนุญาตให้แสดงรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความอื่น ๆ ของกัญชง ยกเว้นส่วนของเมล็ดกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ข่าวสารแนะนำ