ระบบสารสนเทศกัญชา (BI : Bussiness Intelligence ) ระบบสืบค้นการจำหน่ายส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยส.5)

ระบบสารสนเทศกัญชา (BI : Bussiness Intelligence ) ระบบสืบค้นการจำหน่ายส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยส.5)

โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดชุดข้อมูลให้ความรู้ (ตามภาพเอกสารที่แนบมา)

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก : cannabis.fda.moph.go.th

Link : https://cannabis.fda.moph.go.th/

ข่าวสารแนะนำ