TQR-BKI-TIP ร่วมมือออกประกันภัยกัญชง-กัญชารับแนวโน้มตลาดเติบโต

ทั้งนี้ TQR ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยกัญชาฯ ตั้งแต่การวิจัยและค้นคว้าหาความต้องการของผู้ปลูก ตลอดจนกฎระเบียบและข้อกำหนดของรัฐบาลในการเพาะปลูกกัญชาฯ การพัฒนารูปแบบแผนประกันภัยที่มีความคุ้มครอง และราคาที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของเกษตรกรและสอดรับกับแนวทางการรับประกันภัยที่มีมาตรฐาน การจัดหาแนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งการให้ข้อมูลกับสำนักงาน คปภ. เพื่อให้แผนประกันภัยกัญชาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

"บริษัทฯ ประเมินว่า ปัจจุบันความต้องการของการปลูกกัญชา กัญชง ในประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยภาครัฐสนับสนุนให้กัญชาฯ เป็นพืชเศรษฐกิจ ในกลุ่มพืชสมุนไพรที่สำคัญ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาประกันภัยกัญชาฯ กับทางสำนักงาน คปภ.และบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการลดความเสี่ยงให้กับการปลูกกัญชาฯ และมั่นใจว่า ธุรกิจประกันภัยกัญชาฯ จะช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ"นายชนะพันธุ์ กล่าว

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจประกันกัญชาฯ คาดว่า จะเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของตลาดกัญชาในอนาคต เนื่องจากมีความต้องการปลูกกัญชาฯ เพิ่มมากขึ้น ด้วยมูลค่าที่สูงและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะในการรักษาโรคมะเร็ง และธุรกิจการปลูกกัญชาจึงจำเป็นจะต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประกันภัยกัญชาฯ มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย

สำหรับแผนการดำเนินงานที่เหลือของปี 64 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาประกันภัยในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ อีกทั้งยังมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ (service) เพื่อช่วยหนุนผลงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต


ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) 50% และธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) 50%


https://www.ryt9.com/s/iq05/3237750

ข่าวสารแนะนำ